Oddam leasing (cesja leasingu)

Dlaczego cesja leasingu jest najlepszym sposobem na "wyjście" z umowy dla Przedsiębiorcy?
Umowa leasingu zawierana jest zawsze na czas określony. Leasigodawca (nazywany w Kodeksie Cywilnym Finansującym) kalkulując ofertę leasingu kalkuluje czas korzystania z kapitału i wynagrodzenie (odsetki) z tego tytułu. W przypadku rozliczeń tzw. "przedterminowych", w których spłacany jest sam kapitał, Leasingodawca traci swój przyszły zysk, związany z prognozowanym czasem pracy tego kapitału. W związku z tym stara się, co jest zupełnie zrozumiałe z biznesowego punktu widzenia, wkalkulować w to rozliczenie koszt utraty przyszłego zysku. Tzw.Ogólne Warunki Leasingu nie przewidują zatem standardowo wcześniejszego rozliczenia umowy.
W przypadku cesji umowy, jeżeli Leasingodawca zaakceptuje z punktu widzenia ryzyka kredytowego nowego Leasingobiorcę (zwanego w Kodeksie Cywilnym Korzystającym), to w takim przypadku Leasingodawca otrzyma cały swój planowany dochód z transakcji.
A zatem cesja leasingu jest najkorzystniejszym sposobem "wyjścia" Przedsiębiorcy z umowy leasingu ze względu na :
1) brak kosztów przedterminowego rozliczenia umowy (przyszłych odsetek) – jedyny koszt to  opłata za przygotowanie cesji, która jest  znacznie niższa niż dyskonto                            przyszłych odsetek      
   
    oraz
2) możliwość odzyskania części kapitału już wpłaconego w formie tzw. „odstępnego”, którego wysokość jest wynikiem negocjacji z przejmującym umowę leasingu
Zobacz pełną prezentację dotyczącą tego tematu:
Dlaczego cesja umowy leasingu może być świetną okazją dla Przejmującego umowę ?
Leasingodawcy w trosce o swoje bezpieczeństwo starają się tak przygotowywać oferty leasingu aby wartość rynkowa przedmiotu leasingu była wyższa niż wartość kapitału pozostałego do spłaty w przeważającym  lub w całym okresie leasingu. Zatem Przejmujący umowę leasingu prawie zawsze przejmuje obciążenia kapitałowe, które są niższe od wartości rynkowej przedmiotu leasingu.
Zobacz poniższą prezentację z przykładem : 
Dlaczego cesja umowy leasingu jest korzystna dla Leasingodawcy ?
Zwykle brak lub zmniejszenie  przychodów wskutek utraty kontraktów skutkuje utratą lub zachwianiem płynności finansowej w przesiębiorstwie. Wczesne rozpoznanie problemu i znalezienie partnera do cesji nie tylko uwalnia Leasingobiorcę od obciążeń wynikających z umowy, ale również po stronie Leasingodawcy zmniejsza koszty. Przede wszystkim  rezerw, które Leasingodawca musi utworzyć na transakcje, w których występują płatności przeterminowane. Wczesne "leczenie" tych sytuacji wpływa na obniżenie wysokości kosztów ryzyka w firmie leasingowej. 

A oto artykuły z prasy odnośnie cesji umów leasingu i przydatne linki w zakresie regulacji prawnych :

Zwiazek Polskiego Leasingu  Tutaj 
Moja Firma Infor Tutaj      
Źródła wiedzy o opodatkowaniu leasingu (art 4a obu ustaw o podatku dochodowym)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  Tutaj
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych   Tutaj